Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, verleende opdrachten, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Rupro Articles, hierna te noemen leverancier, overeengekomen te worden.
 2. Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met leverancier een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde( n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden

 1. Leverancier aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van leverancier onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden.
 3. Algemene voorwaarden worden slechts door leverancier aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor leverancier vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten leverancier niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
 3. Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de afnemer van een vrijblijvende aanbieding van leverancier. Indien een vrijblijvende aanbieding door de afnemer wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen te herroepen.
 2. Elke overeenkomst wordt door leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer - uitsluitend ter beoordeling van leverancier - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 3. Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 4. Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan het materiaal gesteld zijn en deze uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier zijn aangenomen, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.

Artikel 5: Wijziging der opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens afnemer worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de afnemer extra in rekening gebracht.
 2. Door de afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de afnemer tijdig en schriftelijk aan leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de afnemer.
 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door leverancier, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 6: Prijzen

 1. Alle prijzen gelden exclusief BTW en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.
 2. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, die redelijkerwijs onvoorzienbaar was of had moeten zijn, dan is leverancier gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Zijnerzijds zal de wederpartij het recht hebben, mits binnen acht dagen na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk aan leverancier wordt meegedeeld, om de overeenkomst te ontbinden en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van voor de verhoging geldende prijzen.
 3. Prijsfluctuaties als gevolg van redelijkerwijze onvoorzienbare dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van de BTW, worden altijd doorberekend.

Artikel 7: Annulering

Indien de afnemer de opgegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan leverancier met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 8: Levering van bedrukte zaken

 1. Ingeval de leverancier de opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van de afnemer bewerkte c.q. samengestelde produkten is afnemer verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
 2. De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan de afnemer te zenden, indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door de afnemer is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan de afnemer.
 3. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.


Artikel 9: Advies werkzaamheden en produktontwikkeling

 1. Alle adviezen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij advisering uitdrukkelijk en schriftelijk onderdeel van de overeenkomst uitmaakt.
 2. Indien leverancier door afnemer wordt gevraagd adviserend op te treden, zal leverancier de belangen van de afnemer naar weten en kunnen behartigen.
 3. Leverancier zal alle door afnemer beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is
  de afnemer gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend is met betrekking tot de onderneming van leverancier, diens produkten en/of diensten.

Artikel 10: Levering

 1. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leverancier is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de afnemer daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten
  periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
  Leverancier heeft recht op een naleveringstermijn van 30 dagen.
  Leverancier kan pas aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat haar een redelijke termijn tot nakoming is gegund en nadat zij schriftelijk ingebreke is gesteld.
 2. De levertijd gaat in op de laatste der navolgende tijdstippen:
  a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  b. de dag van ontvangst van de leverancier van de voor de uitvoering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
  c. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 3. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is de leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan de afnemer te betalen.
 4. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van leverancier en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij leverancier c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor leverancier haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal levering van zaken af bedrijf of magazijn plaatsvinden, in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd zodra de zaken aan de afnemer zijn aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
 6. Indien transport plaatsvindt door middel van eigen vervoer, dan geschiedt het vervoer voor rekening en risico van leverancier. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, geschiedt het transport door middel van een beroepsvervoerder voor risico van de afnemer. De transportkosten zijn voor rekening van de afnemer.
 7. Indien leverancier aan afnemer monsters ter beschikking stelt, mag afnemer de monsters binnen 14 dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren aan leverancier, waarna de factuur gecrediteerd wordt.
 8. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding; de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 11: Reclames

 1. Afnemer dient de zaken onverwijld na levering te controleren op eventuele tekorten of fouten. Reclames dienen binnen acht dagen na levering der zaken schriftelijk bij ons te worden ingediend.
 2. Reclames terzake van de hoogte van de door de leverancier verzonden facturen dienen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld.
 3. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde zake respectievelijk de factuur geacht te zijn goedgekeurd en worden geen reclames meer in behandeling genomen.
 4. Ondeugdelijk zaken zullen door leverancier worden vervangen of afnemer wordt voor het aankoopbedrag gecrediteerd.

Artikel 12: Garantie

Op de door leverancier geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. haar leverancier, wordt verleend.

Artikel 13: Ontvangst/Retour van geleverde zaken

Retournering kan slechts plaatsvinden nadat wij daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Retourzendingen zonder onze toestemming worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de afnemer leverancier terzake van die zaken verschuldigd is, het eigendom van leverancier.
 2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, niet/niet behoorlijke/niet tijdige nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de afnemer, zal leverancier het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor rente, gederfde winst of schade. In die gevallen is elke vordering welke leverancier ten laste van de afnemer heeft ineens en dadelijk opeisbaar. De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de afnemer.
 3. De zaken kunnen door een afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verantwoordelijkheid van leverancier krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  a) Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
  b) Daden of nalatigheden van de afnemer, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.
 2. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken van door haar geleverde zaken, tenzij deze te wijten zijn aan haar opzet of grove schuld of krachtens wettelijke bepalingen aan haar wordt toegerekend.
 3. Op door leverancier verkochte zaken wordt nooit meer garantie verleend dan welke aan haar door haar leveranciers is verleend.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor maatverschillen die tussen de verschillende fabrikanten worden aangehouden.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits- en/of kleurkeuze van de afnemer van het geleverde. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutief wassen, verven, stomen en reinigen van de geleverde zaken
 6. De aansprakelijkheid van leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

Artikel 16: Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling netto-contant bij (af-)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door leverancier aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door leverancier gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. De betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
 3. In gevallen dat de afnemer:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; worden alle vorderingen van leverancier op de afnemer terstond opeisbaar en is
  leverancier gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schaden, kosten en interesten.

Artikel 17: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het,
  met inbegrip van voornoemde rente, door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 25,-

Artikel 18: Ontwerpen, modellen etc.

 1. Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap en dergelijke die door leverancier worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan de afnemer ter hand worden gesteld, eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en afnemer gebruikt worden.
 2. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het vorengaande lid genoemde zaken afkomstig van afnemer, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 19: Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom, op alle door ons ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, produkten, tekeningen, schema's, modellen en andere bescheiden blijft bij ons berusten. Deze produkten of ontwerpen mogen niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel noch ten dele, in welke vorm dan ook worden gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 20: Toepasselijke recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde afnemers, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 21: Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen het vestigingsgebied van leverancier, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van leverancier om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
Top